Wat is de Bank For International Settlements?

Aanmaken: 01/10/2015 - 11:17

Oorspronkelijke doelstelling
De aanloop naar de oprichting van de Bank for International Settlements ving aan met het implementeren van de voorwaarden zoals die aan Duitsland waren opgelegd bij het Verdrag van Versailles in 1919. Duitsland kreeg als de verliezende partij na de eerste wereldoorlog zware herstelbetalingsverplichtingen opgelegd door de overwinnaars Frankrijk, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. Deze zware last veroorzaakte veel ellende in Duitsland in de twintiger jaren van de vorige eeuw. Met het in 1928 aan Duitsland opgelegde Young Plan werd de Duitse economie helemaal te gronde gericht. Alleen al de rente op de uitstaande leningen aan de bankiers was onbetaalbaar. Het gevolg: massawerkloosheid, een ontredderde Duitse bevolking en een goede voedingsbodem voor het Nationaal Socialisme. Het idee om een overkoepelend lichaam te creëren teneinde de Duitse herstelbetalingen te regelen en te overzien, kwam voort uit dezelfde commissie van internationale bankiers die het Dawes en Young Plan hadden opgesteld. In 1930 werd in Den Haag door Duitse, Engelse, Franse, Italiaanse en Amerikaanse diplomaten en bankiers de Bank for International Settlements (BIS Bank) opgericht. De Centrale Banken van zes landen participeerden in de BIS: België, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan, en Engeland. Daarbij voegden zich ook drie Amerikaanse banken: JP Morgan, First National of New York, en de First National of Chicago, die gezamenlijk een meerderheidsbelang hadden in de overkoepelende Federal Reserve Bank (Fed) van Amerika. Via de BIS Bank zouden de Duitse herstelbetalingen worden gecoördineerd, met als doel om de Duitse economie niet verder te destabiliseren. De BIS Bank was vanaf de oprichting een private onderneming (niet in overheidshanden).  De bank werd gevestigd in Basel, Zwitserland en groeide al spoedig uit tot een ontmoetingspunt van internationale bankiers en grote ondernemers.

Bedenkelijke rol
Nadat in 1933 Hitler aan de macht kwam stopten de herstelbetalingen en kwam er een omgekeerde geldstroom op gang, die de nazi’s voorzag van de middelen om hun oorlogsmachine op te bouwen.  Hierdoor is de rol van de BIS bank voor en tijdens de tweede wereldoorlog dermate bedenkelijk geweest, dat er tegen het einde van de tweede wereldoorlog stemmen opgingen om deze instelling op te heffen. Op de Bretton Woods conferentie in 1944, waarin de toekomst van het nieuwe financiële stelsel van na de oorlog werd bepaald, haalde een voorstel van de Tsjechen om de BIS Bank op te heffen het niet. Het verzet van de bankiers was te groot. De BIS Bank had zich al te krachtig in het internationale financiële stelsel gepositioneerd. Bovendien had de bank een status van diplomatieke immuniteit, vrijheid van rechtsvervolging en vrijheid van vergadering, vergelijkbaar met de positie van Vaticaanstad.

Verdere uitbouw
Na de tweede wereldoorlog werden het Internationale Monetaire Fonds (IMF) en de Wereldbank opgericht om de internationale financiering en investeringen te coördineren. De BIS Bank verdween achter de coulissen. Hetgeen niet betekent dat de rol van deze instelling was uitgespeeld. Integendeel, want de invloed die de BIS Bank sindsdien uitoefent op het wereldwijde monetaire reilen en zeilen is steeds groter geworden. Hoewel de media, als het gaat om grote internationale gebeurtenissen, de BIS Bank niet noemen en wel het IMF, is het voor degene die zich hierin verdiept duidelijk dat de BIS Bank het IMF stuurt.  In de BIS nemen de centrale banken van 60 landen deel, waaronder ook de opkomende mogendheden China en India. Alle 60 centrale banken zijn aandeelhouder in de BIS. Zij bezitten samen 86% van alle aandelen. Dus grofweg minder dan 2% gemiddeld per land. De overige 14% van de aandelen zijn in handen van particulieren, dezelfde die er al waren voordat de 60 centrale banken toetraden tot de structuur.  Ten opzichte van de individuele aangesloten centrale banken hebben zij een groter belang en dus meer zeggenschap. Bovendien beschikken de 14% aandeelhouders over een fabelachtig vermogen. De BIS is momenteel “De Centrale Bank voor Centrale Banken.”

Het officieel doel van deze bank is:
Het bevorderen van de samenwerking tussen de Centrale Banken in de wereld en het aanbieden van aanvullende faciliteiten voor internationale operaties; het optreden als bewindvoerder en agent voor internationale financiële schikkingen die hen worden toevertrouwd door betrokken partijen. De BIS opereert exclusief voor Centrale Banken, en werkt niet voor individuen of bedrijven en instellingen

Werking en organisatie
De leden van de BIS komen regelmatig in vergadering samen. De directeuren van de 60 banken hebben een jaarvergadering in Basel omstreeks juni/juli. Daarnaast wordt er zes keer per jaar vergaderd door de Raad van Bestuur, die bestaat uit de bankpresidenten van de FED, België, Frankrijk, Duitsland, Italië en Engeland. Dit zijn de vaste leden. Er zijn nog vijf andere centrale bankpresidenten, maar die worden verkozen door de aandeelhouders en rouleren dus. Van deze bijeenkomsten worden geen notulen gemaakt en wordt ook geen verslag gedaan in de media. Noch pers noch politici mogen hierbij aanwezig zijn, omdat totale geheimhouding wordt nagestreefd. De indrukwekkendste ruimte in de BIS  is het auditorium met  moderne witleren clubfauteuils, duizenden kleine LED lampjes, met afgeschermde ruimtes achter in de ruimte waarin de tolk-vertalers zitten achter gespiegeld glas en het grote paneel waaromheen de financiële meesters van de wereld hun werk doen. De ruimte doet sterk denken aan Star Trek . Het hele gebouw is volkomen geïsoleerd voor afluisterpraktijken en hackers. Niet geautoriseerde personen krijgen geen toegang tot het gebouw. Er worden geen openbare verslagen gemaakt van de vergaderingen. Alles wat binnen besproken wordt is strikt vertrouwelijk. De BIS kan worden beschouwd als de meest exclusieve en invloedrijke financiële organisatie ter wereld, het Vaticaan van de financiële wereld. De financiële positie van de BIS is sterk. De BIS beschikt bijvoorbeeld over vier keer zo veel goud als de Federal Reserve en maakte in het crisisjaar 2009 een belastingvrije winst van 2 miljard Euro en heeft een eigen vermogen van 17,3 miljard euro. De BIS schept geld en beschikt over reserves, die waarschijnlijk dat wat op de balans staat ver ter boven gaan. Omdat de 14% aandeelhouders over fabelachtige vermogens beschikken. Als het huidige financiële stelsel zijn laatste adem heeft uitgeblazen, dan heeft de BIS de macht en de steun van 60 centrale banken om een nieuw financieel stelsel te implementeren in de wereld. Onlangs eiste China in duidelijke bewoording de vervanging van de dollar als wereldreservemunt door een nieuwe wereldreservemunt. Dit ligt geheel in de lijn van de verwachting dat de BIS Bank deze nieuwe munt gaat uitgeven. De positie van de BIS als de nieuwe wereld-centrale bank zal ongetwijfeld gepaard gaan met een wereldwijde hervorming van het financiële stelsel. Hierin kunnen zelfs elementen zitten die de critici van het huidige systeem als muziek in de oren zullen klinken. Zoals het verbod op speculatieve financiële praktijken.

De speciale positie van de BIS en haar leden
In 1931 werd er een soort ‘corporate charter’ afgesproken, waarin het vooral ging over zaken als immuniteit en onafhankelijkheid. In 1987 werd met de Swiss Federal Council de “Headquarters Agreement” overeengekomen, een verdrag waarin de bijzondere positie van de BIS werd geformaliseerd.

Enkele opmerkelijke artikelen uit dit verdrag:
- De BIS is niet onderhevig aan welke jurisdictie of internationaal recht van waar dan ook.
- De BIS en haar leden of medewerkers zijn niet onderhevig aan eender welke belastingheffing van waar dan ook.
- De BIS en haar leden en medewerkers genieten een buitengewone mate van imuniteit. Er is geen organisatie die controle op hen kan voeren zonder toelating van de BIS zelve.
- De gebouwen van de BIS en het land eronder of eromheen, onverschillig van wie de eigenaar is zijn onschendbaar.
- Vertegenwoordigers van de Zwitserse autoriteiten hebben geen toegang, tenzij er door de bank toestemming voor wordt gegeven.
- De archieven van de bank, alle date en documenten zijn onschendbaar, te allen tijde, waar die zich ook mogen bevinden.
- De bank heeft de bevoegdheid ten behoeve van de veiligheid om eigen politiediensten aan te houden.
- Er is een volledige immuniteit betreffende strafrechterlijke en civiele vervolging en procedures, voor de bank als dusdanig.
- Er heerst een volledige immuniteit voor personen en hun bagage verbonden aan de BIS
- Er kan geen inzage verleend worden aan regeringen omtrent acitivteiten van de BIS.
- Er kunnen geen immigratie- of reisrestricties worden opgelegd voor leden of mederwerkers van de BIS.
- De BIS valt onder geen enkele jurisdictie.

Kortom, een staat in de staat, met absolute monetaire macht, boven iedere wet gesteld, en gecontroleerd door niemand.

About Author

Jean Walraevens
Mijn bedoeling is alle mogelijke informatie die belangrijk kan zijn om te weten voor het publiek te publiceren op deze website. Alles wat voor door de Main Stream Media wordt gecensureerd wat de lezer kan benutten om zichzelf en zijn vermogen te beschermen trachten wij op deze website te publiceren.